Algemene Voorwaarden & Privacy Statement

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Volleybal Vereniging Vocluma Mariënheem (gevestigd aan de Essenbree 60 te Mariënheem) aan gebruiker en lid, evenals op alle informatie, aanbevelingen, stappenplannen, documenten en diensten die je via de website of via de vereniging verkrijgt en of gebruikt (verder te noemen: informatie). Heb je vragen over deze algemene voorwaarden of diensten van V.V. Vocluma? Neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemeen

  1. V.V. Vocluma neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de website www.vocluma.nl verstrekte informatie, echter kan V.V. Vocluma niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kun je verder geen rechten aan ontlenen.
  2. V.V. Vocluma is niet aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van V.V. Vocluma.
  3. Iedere aansprakelijkheid van V.V. Vocluma is beperkt tot het in totaal door V.V. Vocluma aan een gebruiker/lid in rekening gebrachte bedrag. Aanspraken vervallen indien V.V. Vocluma niet binnen een jaar na de ontdekking van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.
  4. Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt. Indien gewenst zal V.V. Vocluma deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan je toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op de website.
  5. V.V. Vocluma behoudt zicht het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.
  6. Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders. V.V. Vocluma is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van V.V. Vocluma.

Privacy Statement
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. V.V. Vocluma hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke rechten u heeft. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. V.V. Vocluma houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: - je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement. - verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. - vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. - passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is. - geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. - op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren. Als V.V. Vocluma zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
De persoonsgegevens worden door V.V. Vocluma verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: - Om lid te kunnen worden van onze vereniging en deel te nemen aan de activiteiten die V.V. Vocluma biedt. - Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen om je op de hoogte te houden wat er binnen onze vereniging gebeurt. - Om rekening te houden met jouw capaciteit. – Om verschuldigde contributie te kunnen innen. Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen: - Voornaam; - Tussenvoegsel; - Achternaam; - E-mailadres; - Geslacht; - Geboortedatum; - Telefoonnummer en je IBAN/Bank/Gironummer.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: Het communiceren en bij samen brengen van wedstrijduitslagen en bijzonderheden via Sportlink. Daarnaast moeten er persoonsgegevens richting NEVOBO (de bond) om mee te kunnen doen met competitiewedstrijden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
V.V. Vocluma bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: - Alle personen die namens V.V. Vocluma van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan door een verklaring die zij hebben getekend. - We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; - We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; - We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; - Onze medewerkers en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Beeldmateriaal
V.V. Vocluma maakt fotoreportages, teamfoto’s en sfeerbeelden van de activiteiten in ’t Asspel en daarbuiten. Deze beelden van toeschouwers, spelend en niet spelende leden worden gebruikt op de website en de sociale kanalen van V.V. Vocluma. Deze beelden kunnen worden bewaard in het archief van V.V. Vocluma om later te gebruiken bij een jubileum.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!